Semalt hünärmeni - Internet galplygy hakda bilmeli zatlaryňyz

Internet galplygy, ýerine ýetiriji bir ýa-da birnäçe parametrleri ulanmak arkaly şahsy emlägi ýa-da başga bir gyzyklanma elementini dogry bir meseläniň galp görkezilmegi bilen üpjün etmek arkaly shema düzýän jenaýata degişlidir. ýalňyş maglumatlar.

Sarp edijileri we telekeçileri geleşikleri ösdürmegiň serişdesi hökmünde internete bolan ynamyň artmagy bilen: şol bir kanaldan peýdalanmak gadagan edilen işler artýar. Köplenç ýagdaýda internet arkaly döredilen galp işleri yzarlamak we kazyýet işi etmek kyn we bu meseläni çözmek üçin köp pul talap edýär.

Semalt Digital Services-iň hünärmeni Jeýson Adler, hüjümlere taýyn bolmagyňyz üçin onlaýn galplyklar barada käbir ynandyryjy maglumatlary düzdi.

Web hakerlerinden başlap, zyýanly programma üpjünçiligine çenli internet jenaýatlarynyň ähmiýeti 2000-nji ýyllaryň başynda aladalanyp başlady. Käbir ýagdaýlarda, gündelik işlerde internetiň ähmiýetiniň artmagy däl-de, bu meseläni çözmegiň gatyşmagy hökmünde kabul edildi. Kärhanalaryň e-poçta bilen baglanyşygy we web ulanyjylarynyň sanynyň köpelmegi maliýe paýyny artdyrdy. Mysal üçin, 1999-njy ýylda dörän wirus 80 dollar zyýan çekdi.

Gymmatly kagyzlaryň galplygy, günäkärleriň uly girdeji gazanmak maksady bilen bazary durnuksyzlaşdyrmak üçin ägirt uly maýa goýum mümkinçiliklerini ýa-da shemalaryny hödürleýän işidir.

Şahsyýetiň galplygy, hüjümçi maglumatlary eýesiniň habary bolmazdan alanda we maglumatlary şahsy bähbitler üçin, maliýe peýdalary üçin ulananda ýüze çykýar.

2001-nji ýylda IFCC tarapyndan geçirilen internet galplygy hasabatynda web auksion galplyklarynyň şikaýatlaryň 43 göterimini tutýan iň köp dowam etdirilen jenaýatdygy görkezildi. Crimeokarda agzalan jenaýat görnüşlerine goşmaça, ynam galplygy, kredit kartoçkasy we haryt tölegi ýaly möhüm galplyklar.

2003-nji ýylda IFCC tarapyndan geçirilen internet hasabatynda web aldawçylarynyň 50 göteriminiň Tehas, Kaliforniýa, Florida, Nýu-Yorkork we Illinoýs ştatynyň ýaşaýjylarydygy görkezildi. Şeýle hem hasabatda bu jenaýatlary edenleri yzarlamagyň nähili kyndygy görkezildi.

ABŞ-daky internet galplyklary bilen iş salyşýan bir bölümiň habaryna görä, internet arkaly ýerine ýetirilen bikanun işleriň häzirki mysallary:

Bazar manipulýasiýasy we howpsuzlyk galplygy Los Anjeles tarapyndan görkezilen iki mysal. Bazar manipulýasiýasynyň ilkinji ssenariýinde, jenaýatkärler 45 minudyň içinde gymmaty 8 dollardan 15 dollara çenli ýokarlanan paýnamalary satmakdan girdeji gazanyp bildiler.

Başga bir ýagdaýda ABŞ-nyň 100-den gowrak harby işgäri şahsyýet ogurlygynyň pidasy boldy. Jenaýatkärler sosial üpjünçilik belgilerini we bu harby ofiserleriň atlaryny internetden aldylar we kredit kartoçkalaryny almak üçin bu şahsyýetleri ulandylar.

1999-njy ýylda FBI pornografiki materiallary ýaýratmak üçin e-poçta bil baglaýan kompýuter wirusynyň dizaýnerini gözlemekde ep-esli gatnaşdy. Birnäçe günüň içinde ABŞ-nyň kompaniýalarynyň 19 göterimi we 1,5 million enjam bu e-poçta pidasy boldy.

Şeýle hem hakerler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümet ulgamlaryna hüjüm etdiler. Birnäçe ýylyň içinde hüjüm edenler Pentagona we beýleki häkimiýetlere degişli kompýuterleri ýokaşdyryp bildiler.

mass gmail